Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
The Journey of Self Discovery Dvar Torah Shani Ort Parshat Shavua (Vayechi)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Libby Markovitch and Eliana Weinstock Parshat Shavua (Vayigash)
Dreams Dvar Torah Shira Saada Parshat Shavua (Vayeshev)
Gratitude Dvar Torah Keren Shetrit Parshat Shavua (Toldot)
Actions: Is Newer Better? Dvar Torah Leah Sadesky Parshat Shavua (Toldot)
Stones vs Bricks Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Noach)
Power, Invention and Lasting Improvement Dvar Torah Abi Sauber Parshat Shavua (Noach)
The Secret to Truly Understanding Torah Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Nitzavim)
Nitzavim: The Privilege of Learning Torah Dvar Torah Susie Shenkin Parshat Shavua (Nitzavim)
Finding A Personal Connection Dvar Torah Hannah Katz Parshat Shavua (Ki Tisa)
Connecting Through The Light Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Tetzaveh)
The Merging of the Individual and the Community Dvar Torah Shoshana Behar Parshat Shavua (Truma)
Darkness to Light - The Blessing of Belief Dvar Torah Bella Shema Parshat Shavua (Bo)
Parshat Va’eira: Reflections on Miracles Dvar Torah Ophra Atar Parshat Shavua (Vaera)
The Lessons Learned from Yosef Dvar Torah Aliza Cano Parshat Shavua (Vayigash)
The Tent and The Torah Inside Dvar Torah Erin Helfer Parshat Shavua (Toldot)
Is Chesed Supposed to be Convenient? Dvar Torah Annabelle Avital and Hailey Rubenstein Parshat Shavua (Chayei Sarah)
The Fight For Lives Dvar Torah Liel Gutman Parshat Shavua (Vayeira)
Lech Lecha: A Personal Journey Dvar Torah Racheli Burack Parshat Shavua (Lech Lecha)
Holy Souls Dvar Torah Rachel Kahn and Abby Moyse Parshat Shavua (Behaalotcha)
Confront, Reflect and Improve Dvar Torah Talia David Parshat Shavua (Naso)
Flags: The Individual and The Community Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Bamidbar)
Counting: Flags, Stars and Shavuot Dvar Torah Jessie Kornblum Parshat Shavua (Bamidbar)
Shavuot Every Day Dvar Torah Jessie Kornblum Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Shavu'ot)
Counting and Connecting Dvar Torah Gaya Hyman Parshat Shavua (Emor)
Conflict and Resolution Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Vayetze)
Kibbud Av VaEm: No Matter What It Takes Dvar Torah Lea Berger and Aria Molavany Parshat Shavua (Vayetze)
Questions? Let's Ask Them! Dvar Torah Charlotte Steinblatt and Daniella Glass Parshat Shavua (Vayeira)
The Timeless Lesson of the Flood: For the Individual and For the Community Dvar Torah Mrs. Aviva Slukis Parshat Shavua (Noach)
The Gift of the Rainbow Dvar Torah Golda Valensi & Tamar Hadad Parshat Shavua (Noach)
The 2 Adams: Striking the Perfect Balance Dvar Torah Tzippy Kaplan Parshat Shavua (Breishit)
Self Reflection and Reaffirmation of our Mission Dvar Torah Mrs. Malka Hubscher Parshat Shavua (Breishit)
Musical Therapy Dvar Torah Zoe Melzer Parshat Shavua (Beshalach)
The Winner of the Game Dvar Torah Mrs. Estie Fried Parshat Shavua (Beshalach)
Steps on a Journey Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Bo)
Parashat Bo Dvar Torah Paola Mattout and Sophia Zeitoune Parshat Shavua (Bo)
True Compassion Dvar Torah Sophiana Paris and Ariella Nahoumi Parshat Shavua (Shmot)
Parshat Shemot Dvar Torah Mrs. Malka Hubscher Parshat Shavua (Shmot)
Everyone Matters Dvar Torah Rav Eytan Goldstein Parshat Shavua (Vayechi)
It’s the Truth That Counts Dvar Torah Jessica Major Parshat Shavua (Vayechi)
Forgiveness, Perspective and Positivity Dvar Torah Ally Brandwein and Atara Globus Parshat Shavua (Vayigash)
Education and Education Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayigash)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Yasmine Sokol and Batsheva Ohayun Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Vayishlach)
The Response to Fear Dvar Torah Mimi Leifer and Elinor Kerendian Parshat Shavua (Vayishlach)
One Size Doesn’t Fit All Dvar Torah Rabbi Noa Cohen Parshat Shavua (Toldot)
Up For a Challenge? Dvar Torah Ellie Fried and Elaine Ratner Parshat Shavua (Toldot)
Unity vs. Individuality Dvar Torah Maya Homa and Taylor Dinar Parshat Shavua (Noach)
Go For It! Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Breishit)
Two is Better than One Dvar Torah Amber Hen Parshat Shavua (Breishit)
Teshuva from WIthin Dvar Torah Aliya Shriki and Shayna Feldman Parshat Shavua (Nitzavim)
The Accessibility of Torah - Parshat Nitzavim Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Nitzavim)
Looking Back at the Past and Forward to the Future Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Parshat Shavua (Ki Tavo)
Independence and Responsibility Dvar Torah Paige Unterman, Los Angeles, California Parshat Shavua (Ki Tavo)
How to Adopt a Child Dvar Torah Naama Pando Parshat Shavua (Bamidbar)
The Individual and The Community Dvar Torah Emily Blumberg Parshat Shavua (Bamidbar)
Technology, Torah and Toil Dvar Torah Mrs. Naomi Schraeger Parshat Shavua (Bechukotai)
What is the Value? Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Behar)
Hidden Yet Appreciated Dvar Torah Jessica Schechter Parshat Shavua (Behar)
Inspiration and Avoda Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Pekudei)
Learning From Our Parents Dvar Torah Alyssa Fixler and Anna Wilkowski Parshat Shavua (Pekudei)
Contributions and Community Dvar Torah Zenna Brandt Rauff Parshat Shavua (Vayakhel)
Everything is From Above! Dvar Torah Rabbi Amos Azizoff Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Ki Tissah Dvar Torah Mikayla Moskowitz Parshat Shavua (Ki Tisa)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Georgia Cohn Parshat Shavua (Tetzaveh)
Gifts and Intentions Dvar Torah Rabbi Max Daniels Parshat Shavua (Truma)
Details Matter Dvar Torah Talia Silver and Dalia Schwartz Parshat Shavua (Truma)
Law, Morality and God Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Mishpatim)
The Ethics of Mitzvot - Parshat Mishpatim Dvar Torah Danielle Lebowitz Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Beshalach Dvar Torah Rebecca Gellis Klein Parshat Shavua (Beshalach)
Bo: Perspective and Reality Dvar Torah Jemima Atar Parshat Shavua (Bo)
Freedom to Control Time Dvar Torah Mrs. Naomi Schraeger Parshat Shavua (Bo)
Be All That You Can Be Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Vaera)
Indivual Achievement Dvar Torah Julia Blinder Parshat Shavua (Vaera)
Slavery and Freedom: Then and Now Dvar Torah Shelly Edry Parshat Shavua (Vaera)
Actualizing Potential Dvar Torah Emily Ratzker Parshat Shavua (Vaera)
Controlling Anger Dvar Torah Ava Horowitz Parshat Shavua (Vayechi)
Unity Dvar Torah Rav Jonny Friedman Parshat Shavua (Vayechi)
Holding Back and Pushing Ahead Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayigash)
Judging and Accepting Dvar Torah Alyza Taub and Naama Pando Parshat Shavua (Vayigash)
Kiddush Hashem Dvar Torah Mrs. Sima (Cohen) Blaustein Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeshev: The Danger of Jealousy Dvar Torah Kayla Flaum Parshat Shavua (Vayeshev)
Holding On To Home Dvar Torah Talia Shooter Parshat Shavua (Vayishlach)
What’s in a Name Dvar Torah Mr. Matthew Lipman Parshat Shavua (Vayishlach)
The Ladder Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Vayetze)
Seeing the Light Dvar Torah Orli Forman Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Toldot)
What Death Cannot Kill Dvar Torah Rabbi Amos Azizoff Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Parshat Chayei Sarah Dvar Torah Orly Rosenfeld and Eden Caplan Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Passing the Test Dvar Torah Jaclyn Wildes and Sarah Gabay Parshat Shavua (Vayeira)
Decision Making Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Lech Lecha)
"Lech Lecha": Then and Now Dvar Torah Carlie Frucher and Raquel Alpert Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Noach: Priorities Dvar Torah Chloe Schwartz and Emily Cohen Parshat Shavua (Noach)
The Relevance of our Torah Dvar Torah Mrs. Nili B'Simcha Parshat Shavua (Nitzavim)
Being Present Dvar Torah Daniella Aharoni and Julia Blinder Parshat Shavua (Nitzavim)
The Strength of the Women Dvar Torah Rebecca Ciment Parshat Shavua (Vayakhel)
Give A Little Heart Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Vayakhel)
Jewish Unity Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Ki Tisa)
Parshat Yitro: 2 Covenants Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Yitro)
The Value In Listening To Others Dvar Torah Yona Davis Parshat Shavua (Yitro)
We Are In It Together Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Bo)
Mitzvot and Meaning Dvar Torah Ariella Herman Parshat Shavua (Bo)
Parshat Vayechi: Working Things Out Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayechi)
UNDERSTANDING YOUR ROOTS Dvar Torah Michelle Delman Parshat Shavua (Vayechi)
On the Divine Compromise Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Vayishlach)
Conquering the Fear Dvar Torah Julia Krevat and Gabby Rose Parshat Shavua (Vayishlach)
A Meeting with G-d Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Vayetze)
The Departure and The Journey Dvar Torah Gabu Beneliyahu Parshat Shavua (Vayetze)
The Brachot Dvar Torah Emily Kornblum Parshat Shavua (Toldot)
The Message of "Ger VeToshav" Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Lessons from Lot Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Vayeira: Chessed Begins with The Eyes Dvar Torah Jodi Kozinsky Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Mr. Matthew Lipman Parshat Shavua (Lech Lecha)
Leadership and Love Dvar Torah Chana Bajtner and Ilana Goldmeier  Parshat Shavua (Lech Lecha)
Jewish Unity: Then and Now Dvar Torah Ariella Ciment and Gabi Weiss Parshat Shavua (Bamidbar)
Parshat Emor Dvar Torah Yael Steinhart  Parshat Shavua (Emor)
Parshat Emor Dvar Torah Rachel Herschmann  Parshat Shavua (Emor)
Wisdom in the Heart Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Who Gets the Credit? Dvar Torah Chevi Pittinsky Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Teruma Dvar Torah Lauren Schaum and Eliora Fleigelman  Parshat Shavua (Truma)
Bribery Dvar Torah Nava Katz and Michelle Hirschorn Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Mishpatim)
Shortcomings and Self Improvement Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Yitro)
Raising the Group Dvar Torah Nicole Wohlberg Parshat Shavua (Yitro)
Recognizing Miracles Dvar Torah Eliana Weissenberg Parshat Shavua (Beshalach)
Parshat Vaera Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vaera)
Opportunities Dvar Torah Mrs. Naomi Schraeger Parshat Shavua (Shmot)
Following Our Intuition Dvar Torah Raquel Abraham Parshat Shavua (Shmot)
Your Future is in Your Hands Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Vayechi)
Eretz Yisrael: In This World and the Next Dvar Torah Aleeza Waxman Parshat Shavua (Vayechi)
Va-Yigash: Rebuke, Compassion and Selflessness Dvar Torah Rachel Katz and Hila Fisher Parshat Shavua (Vayigash)
Vayigash Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayigash)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Vayeshev)
Yosef: Reaching One's Potential Dvar Torah Shuli Ferber Parshat Shavua (Vayeshev)
Facing Fears Dvar Torah Kayla Mandelbaum and Sophie Silvermintz Parshat Shavua (Vayishlach)
Struggle and Prevail Dvar Torah Ms. Aviva Lyons Parshat Shavua (Vayishlach)
Honest and Communication Dvar Torah Rebecca Glaubach and Miriam Kreisler Parshat Shavua (Vayetze)
The Brachot and Their Impact Dvar Torah Aliza Bierly and Tamar Furer Parshat Shavua (Toldot)
Just a Thought: On God Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Noach Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Noach)
The Power of the Environment Dvar Torah Tali Irwin and Jessica Blumberg Parshat Shavua (Noach)
Choose Life Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Nitzavim)
Parshat Ki Tavo – The Concept of Chosenness Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Ki Tavo)
Time to Get and Time to Give Dvar Torah Sophie Silvermintz and Lexi Weinberger Parshat Shavua (Ki Tavo)
The Lesson of Tzaraat Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Ki Tetze)
Birkat Kohanim: The Lesson of Forgiveness Dvar Torah Laura Chuven Parshat Shavua (Naso)
The Meaning of "Value" Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Bechukotai)
Blessings Dvar Torah Anabella Berti Parshat Shavua (Bechukotai)
The Message of Yovel Dvar Torah Anna Zbrowski and Zoe Hamburger Parshat Shavua (Behar)
Parshat Tazria – The Void Waiting to Be Filled Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Tazria)
The Gift of Motherhood Dvar Torah Arielle Snow Parshat Shavua (Tazria)
The Glory of Hashem Dvar Torah Zoe Nadler Parshat Shavua (Shmini)
The Balance of Ideals and Goals Dvar Torah Dina Turk Parshat Shavua (Pekudei)
Mishkan in Microcosm Dvar Torah Hannah Goldring Parshat Shavua (Pekudei)
Building a Space for Ourselves Dvar Torah Amanda Kornblum and Flo Dweck Parshat Shavua (Truma)
Parshat Terumah Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Truma)
The Meaning of the Law Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Mishpatim)
Lending and No Payback Dvar Torah Sarah Allice and Naomi Stochinsky Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Yitro Dvar Torah Ms. Shoshana Grad Parshat Shavua (Yitro)
Searching for the Truth Dvar Torah Hannah Halpern and Katie Candelario Parshat Shavua (Yitro)
Nashim Zidkaniyot Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Bo)
Parshat Bo Dvar Torah Abby Tzubary and Elisa Candelario Parshat Shavua (Bo)
True Freedom Dvar Torah Mrs. Devorah Starr Parshat Shavua (Vaera)
Hardening Pharoh's Heart Dvar Torah Molly Heller and Tyler Schwartz Parshat Shavua (Vaera)
Stepping Up to the Plate Dvar Torah Emily Yarkony Parshat Shavua (Shmot)
Yoseph's Plans: Hidden and Revealed Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayigash)
Seeing and Recognizing Dvar Torah Maddie Rosen Parshat Shavua (Miketz)
Making the Best of Things Dvar Torah Sabrina Friedman Parshat Shavua (Vayeshev)
What's in a Name? Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vayeshev)
Struggle and Growth Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Vayishlach)
Tragedy and Strength Dvar Torah Alexa Meyerhoff and Mariamme Garber Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayetze Dvar Torah Stephanie Schatz Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Vayetzei - Even in the Darkest Hour Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Toldot Dvar Torah Tillie Haramati Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Chayei Sarah Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Chayei Sarah)
"The Chesed Test" Dvar Torah Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Protection through Torah and Mitzvot Dvar Torah Mrs. Esther Grossman Parshat Shavua (Vayeira)
Guests and Hosts Dvar Torah Jessica Wietschner Parshat Shavua (Vayeira)
The Message of Lech Lecha Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Lech Lecha)
Lech Lecha: A Test of Faith Dvar Torah Rebecca Gabay Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Noach: The Eternal Message of the Tzohar Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Noach)
Noach: The Lesson of Accountability Dvar Torah Merah Frank Parshat Shavua (Noach)
Does Man Have a Name? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Breishit)
Breishit: Getting Focused Dvar Torah Orly Slomianski & Tehila Gopin Parshat Shavua (Breishit)
Standing Together Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Nitzavim)
The True Meaning of "Thank You" Dvar Torah Mrs. Devorah Starr Parshat Shavua (Ki Tavo)
Raising Others Up Dvar Torah Sophia Zeitz Parshat Shavua (Behaalotcha)
The Common Base Dvar Torah Hannah Weiner Parshat Shavua (Behaalotcha)
The Importance of the Individual Dvar Torah Mrs. Dena Knoll Parshat Shavua (Bechukotai)
Parshat Vayakhel-Pekudei Dvar Torah Rebecca Raab Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Terumah and Giving Dvar Torah Sandy Perl Parshat Shavua (Truma)
Life Lessons from the Mishkan Dvar Torah Kim Kugelman Parshat Shavua (Truma)
Matan Torah – A Double Message Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Mishpatim)
Freedom and Independence Dvar Torah Lauren Ibgui and Shannon Kaufmann Parshat Shavua (Mishpatim)
The Significance of a Memory…. Dvar Torah Ms. Yosepha Sheinbein Parshat Shavua (Yitro)
Tug of War Dvar Torah Leora Katzman Parshat Shavua (Yitro)
Staying Strong and Sticking to Goals Dvar Torah Nicole Mayer and Rebecca Klestzick Parshat Shavua (Beshalach)
Whatchamacallit Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Beshalach)
Parshat Bo: We Are What We Do Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Bo)
The Purpose Of Freedom Dvar Torah Yakira Gerzberg Parshat Shavua (Bo)
Reconnecting for Inspiration Dvar Torah Sydney Hecht, Lindsay Frucher, Frieda Benun Parshat Shavua (Vaera)
Stand By Dvar Torah Mrs. Geula Twersky Parshat Shavua (Shmot)
Lessons from Batya Dvar Torah Eliana Gross Parshat Shavua (Shmot)
Life Lessons from Yaakov and Eisav Dvar Torah Rachel Breuer-Weil Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Sarah Marlowe Parshat Shavua (Vayishlach)
The Gift of Eretz Yisrael Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Vayetze)
Stones, Unity and Responsibility Dvar Torah Samantha Bryk Parshat Shavua (Vayetze)
Deception and Reconciliation in Parshat Toldot Dvar Torah Mr. Zeev Ben-Shachar Parshat Shavua (Toldot)
The Power of Potential within Everyone Dvar Torah Miranda Flamholz Parshat Shavua (Toldot)
Lessons from Yitzchak Dvar Torah Samantha Fischler Parshat Shavua (Toldot)
Choosing Happiness Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Chayei Sarah - Re-evaluating Our Priorities Dvar Torah Michelle Catton Parshat Shavua (Chayei Sarah)
The Lesson of Avraham's Wealth Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Lech Lecha)
Leadership Dvar Torah Suri Brach Parshat Shavua (Lech Lecha)
Teshuva: Returning to God and to Ourselves Dvar Torah Danya Allswang, Chicago, IL Chagim (Yamim Noraim)
Parshat Shavua (Nitzavim)
Who is Worthy? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Behaalotcha)
Would The Ramban Have Been A Hesder Rosh Yeshiva? Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Bamidbar)
The Importance of the Individual Dvar Torah Dena Freundlich Parshat Shavua (Bechukotai)
Parshat Behar Dvar Torah Lauren Levy Parshat Shavua (Behar)
Why Are Our Holidays So Important? Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Emor)
The Power of Speech Dvar Torah Zoey Glaubach Parshat Shavua (Emor)
"Leaving" for Others Dvar Torah Yael Sinai and Sydney Hecht Parshat Shavua (Emor)
Questioning Hashem Dvar Torah Eliana Applebaum & Ellie David Parshat Shavua (Shmini)
Parshat Vayikra Dvar Torah Zoey Glaubach and Elli Cohen Parshat Shavua (Vayikra)
The Indivudual and The Community Dvar Torah Lily Jacobs and Gabi Alter Parshat Shavua (Pekudei)
Parshat Pekudei Dvar Torah Rebecca Jedwab Parshat Shavua (Pekudei)
Parshat Vayakhel Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Vayakhel)
Vayakhel - Emet Dvar Torah Rachel Gindi Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Ki Tisa Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Ki Tisa)
Where is Moshe's Name? Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Tetzaveh)
Appreciation of the Mundane Dvar Torah Lauren Levy Parshat Shavua (Tetzaveh)
HaShem’s House Dvar Torah Zoey Glaubach and Ms. Dena Freundlich Parshat Shavua (Truma)
Teruma: A Worthy Sanctuary Dvar Torah Ariella Applebaum Parshat Shavua (Truma)
The most famous event in history that never happened Dvar Torah Mrs. Geula Twersky Parshat Shavua (Mishpatim)
Na'aseh V'nishma Dvar Torah Eliana Ogorek and Emily Lederman Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Yitro - Living with Hashem Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Yitro)
Make a Difference Dvar Torah Frieda Benun and Samantha Frank Parshat Shavua (Yitro)
Consistency Dvar Torah Malka Garber, Melissa Goldsmith, and Rachaeli Weintraub Parshat Shavua (Beshalach)
Beshalach: The Silent Scream Dvar Torah Ariella Applebaum Parshat Shavua (Beshalach)
Miracles, Songs and Tzefat Dvar Torah Sydney Hecht and Lauren Schneider Parshat Shavua (Beshalach)
Doing What's Right Dvar Torah Mrs. Dena Knoll Parshat Shavua (Vaera)
Lessons from Yocheved, Miriam, Bat-Paroah, Shifra and Puah Dvar Torah Zoey Glaubach Parshat Shavua (Vaera)
Don't Wait… Dvar Torah Lily and Ariella Parshat Shavua (Shmot)
Parshat Shemot Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Shmot)
Choosing for the Best Dvar Torah Natasha Kaplan - Marans Parshat Shavua (Vayechi)
Parshat Vayechi - Repairing the World Dvar Torah Rebecca Alenick Parshat Shavua (Vayechi)
Parshat Vayechi Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Vayechi)
Reflections on Leadership Dvar Torah Abby Seidman (Hillside, NJ) Parshat Shavua (Vayeshev)
Yaakov's "Settling" Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Emily Lederman Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayeitzei Dvar Torah Sophia Brener, Mushkie Meyer Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Ms. Yosepha Sheinbein Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Toldot Dvar Torah Ellie David (Atlanta, GA) and Elise Rosenthal (Edison, NJ) Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Chayei Sarah Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Parshat Chayei Sarah Dvar Torah Rebecca Jedwab (Lawrence, NY) and Kerri Shapiro (Woodmere, NY) Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Parshat Vayeira Dvar Torah Sarah Dimbert: Highland, IL ; Arianna Kaufman: Staten Island, NY Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Vayeira Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Gabi Alter: Skokie, Illinois; Raquel Bodner: West Hempstead, NY ; Hennie Silverstein: Fairlawn, NJ Parshat Shavua (Lech Lecha)
Dan Lechaf Zechut Dvar Torah Tami Leibman Parshat Shavua (Behar Bechukotai)
Parshat Emor / Erev Lag BaOmer Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Lag Ba'Omer)
Parshat Emor Dvar Torah Marcelle Breitbart, Great Neck, NY Parshat Shavua (Emor)
Achrei Mot-Kedoshim Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Chagim (Yom Hazikaron)
Acharei Mot-Kedoshim Dvar Torah Simita E. Barrocas, Boca Raton, Florida Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Parshat Shavua (Acharei Mot)
Parashat Tazria-Metzora Dvar Torah Simita E. Barrocas, Nicole Berlin Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Polish Forests Dvar Torah Sarah Isaacs, Chicago, Illinois Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Parsha Thoughts Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
The Women of Yetziat Mitzrayim Dvar Torah Tami Liebman, West Hempstead, NY Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Moving in with Hashem Dvar Torah Daniella Moffson, New York, NY Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Ki Tisa Dvar Torah Mrs. Barbara Vidomlanski Parshat Shavua (Ki Tisa)
Ki Tisa Dvar Torah – Tzivia Wise (New Rochelle, NY) and Simita Barrocas (Boca Raton, Florida) Parshat Shavua (Ki Tisa)
The Contemporary Relevance of Parshas Zachor Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Parshat Shavua (Tetzaveh)
Chagim (Purim)
Parshat Teruma Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Truma)
Parsha Mishpatim Dvar Torah Debra Zauderer, Teaneck, NJ Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Yitro Dvar Torah Mrs. Zahava Bitter Parshat Shavua (Yitro)
Parshat Yitro Dvar Torah Tzivia Wise Parshat Shavua (Yitro)
The Forming of Jewish Identity Dvar Torah Ms. Yosepha Sheinbein Parshat Shavua (Bo)
Parshat Va'era - Being True to Truth Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Samantha Felder Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeira Dvar Torah Ms. Shifra Rosensveig Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Vayeira Dvar Torah Daniella Moffson and Jordana Mostel Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Naomi Silverman and Susan Menashe Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Noach Dvar Torah Mrs. Ruthie Braffman Shulman Parshat Shavua (Noach)
Psrshat Noach Dvar Torah Samantha Felder and Hannah Socol Parshat Shavua (Noach)
Parshat Breishit Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Breishit)
Parshat Breishit Dvar Torah Sara Mendlowitz and Jenna Reich Parshat Shavua (Breishit)
Vayelech Dvar Torah Rabbi Noam Shapiro Parshat Shavua (Vayelech)
Parshat Nitzavim Dvar Torah Rabbi Jason Rozen Parshat Shavua (Nitzavim)
Parshat Ki Tavo - A Basket Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Ki Tavo)
Parshat Bechukotai Dvar Torah Aviva Mansbach Parshat Shavua (Bechukotai)
Shabbos of the Body, Shabbos of the Mind Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Emor)
Parshat Behar Dvar Torah Haley Kotch Parshat Shavua (Behar)
Words that Heal Dvar Torah Rabbi Simi Sherman Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Parshat Emor Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Emor)
Tazria-Metzorah Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Acharei Mot - Kedoshim Dvar Torah Chaya Tatarka Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
When Is Too Much Enough? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Teruma Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Truma)
Parshat Teruma Dvar Torah Miriam Heyman Parshat Shavua (Truma)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Mrs. Zahava Bitter Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Alison Billet Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Yitro Dvar Torah Rabbi Simi Sherman Parshat Shavua (Yitro)
Parshat Yitro Dvar Torah Gabi Katz Parshat Shavua (Yitro)
The Test of the Mon Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Beshalach)
Parshat Bo Dvar Torah Rabbi Morrie Wruble Parshat Shavua (Bo)
Parshat Bo Dvar Torah Shayna Brenman Parshat Shavua (Bo)
"Mentsch tracht, Gott lacht" …. Man plans, God laughs. Dvar Torah Rebecca Greenspan Parshat Shavua (Vayechi)
Your Future is in Your Hands Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Vayechi)
"Do not interpretations belong to G-d?" Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Miketz)
Staying Positive Dvar Torah Ariel Noorparvar Parshat Shavua (Miketz)
Spiritual Harmony - A Return to Self Dvar Torah Rabbi Dovid Gottlieb Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Vayeshev)
Actions and Prayers Dvar Torah Avital Mannis Parshat Shavua (Vayishlach)
Esav's Intentions Dvar Torah Mrs. Adi Bitter Parshat Shavua (Vayishlach)
Rachel's Prayer Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Vayetze)
A Hard Long Road Dvar Torah Paula Moskovitz Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Miriam Heyman Parshat Shavua (Toldot)
Endings and Beginnings Dvar Torah Sarah Marlowe Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Avraham- the Man of Kindness Dvar Torah Rabbi Simi Sherman Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Above and Beyond Dvar Torah Rebecca Basloe Parshat Shavua (Vayeira)
The Test of the Test Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Vayeira)
Avraham and the Search for Balance Dvar Torah Rabbi Nir Knoll Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Lizzy Luxenberg Parshat Shavua (Lech Lecha)
The Psychology of Noach Dvar Torah Rabbi Dovid Gottlieb Parshat Shavua (Noach)
Parshat Noach Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Noach)
Why Count? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Bamidbar)
Towards the Torah Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Behar)
Salt vs. Honey: The Spiritual Taste Test Dvar Torah Rabbi Dovid Gottlieb Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Too Much Giving Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Tetzaveh)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Truma Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Truma)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Bo Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Bo)
The Golden Years Dvar Torah Rabbi Dovid Gottlieb Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Shmot Dvar Torah Mrs. Zahava Bitter Parshat Shavua (Shmot)
Yosef’s Chanuka Story Dvar Torah Rabbi Nir Knoll Chagim (Chanuka)
Parshat Shavua (Miketz)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Rabbi Shmuel Klitsner Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayeitzei Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Mrs. Zahava Bitter Parshat Shavua (Toldot)
Tea for Two and Two for Tea Dvar Torah Mrs. Barbara Vidomlanski Parshat Shavua (Vayeira)
Hearing the Call Dvar Torah Rabbi Dovid Gottlieb Parshat Shavua (Lech Lecha)
How Frum is Your Pet? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Noach)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Amanda Klatt Parshat Shavua (Mishpatim)
Emor - Tamid Dvar Torah Susie Senders Parshat Shavua (Emor)
Tazria - The Lesson of Sensitivity Dvar Torah Lizzy Markovitch Parshat Shavua (Tazria)
Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Shemini - Did the Punishment Fit the Crime? Dvar Torah D'vora Biderman Parshat Shavua (Shmini)
Vayikra - Honey, Can You Please Pass the Salt? Dvar Torah Shirelle Cohen Parshat Shavua (Vayikra)
Parshat Pekudei Dvar Torah Lila Halpern Parshat Shavua (Pekudei)
Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Parshat Vayakhel - The Mishkan Can Wait Dvar Torah Talia Schnipper Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Lauren Blachorsky Parshat Shavua (Tetzaveh)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Teruma Dvar Torah Sari Ambrose Parshat Shavua (Truma)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Ariella Fried Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Bo Dvar Torah Lauren Blachorsky Parshat Shavua (Bo)
Parshat Va'eira Dvar Torah Rikki Neiman Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Vayechi Dvar Torah Michelle Berman Parshat Shavua (Vayechi)
Parshat Miketz Dvar Torah Ilana Ambrose Parshat Shavua (Miketz)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Elizabeth Uretsky Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayetzei Dvar Torah Leora Prince Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Brooke Prince Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Vayeira Dvar Torah Rena Weinblatt Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Bat Chen Callen Parshat Shavua (Lech Lecha)