Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
What Happened to the Akeida? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva: Rediscovering Who We Are Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Yamim Noraim)
Where Did the Avot Go? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva Inspiration from Yonah Dvar Torah Sophia Alpert, Lawrence, NY Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva: Returning to God and to Ourselves Dvar Torah Danya Allswang, Chicago, IL Chagim (Yamim Noraim)
Parshat Shavua (Nitzavim)
A Mother's Laughter: The Theme of Long Awaited Children on Rosh HaShana Audio Shiur Mrs. Dena Knoll Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva: Rediscovering Who We Are Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Yamim Noraim)