Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Chanuka Dvar Torah Shlomit Wachsberg Chagim (Chanuka)
Shavuot Every Day Dvar Torah Jessie Kornblum Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Shavu'ot)
Succot: Embracing the Temporary Dvar Torah Mr. Matthew Lipman Chagim (Sukkot)
What Happened to the Akeida? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Chagim (Yamim Noraim)
Focusing On Our Blesings Dvar Torah Rav Eytan Goldstein Chagim (Purim)
Happiness from Within Dvar Torah Jen Goldsmith and Julia Lebovic Chagim (Purim)
Simcha: What's it all about? Dvar Torah Rabbi Max Daniels Chagim (Purim)
Teshuva: Rediscovering Who We Are Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Yamim Noraim)
A Rabbi Shimon Bar Yochai Midrash Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Chagim (Lag Ba'Omer)
Pesach Sheini Dvar Torah Tammy Billet Chagim (Pesach)
The Message of the Candles Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Chagim (Chanuka)
Tug of War Dvar Torah Leora Katzman Chagim (Shavu'ot)
Shavuot and Megillat Ruth Dvar Torah Sarah Rubin Chagim (Shavu'ot)
Four Parshiot – Stepping Stones in Connecting to Hashem Dvar Torah Mrs. Esther Grossman Chagim (Special Shabbatot)
Mordechai and Netanyahu: Taking Responsibility Dvar Torah Leora Katzman  Chagim (Purim)
Masks and Disguises Dvar Torah Amanda Jankelowitz Chagim (Purim)
Where Did the Avot Go? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva Inspiration from Yonah Dvar Torah Sophia Alpert, Lawrence, NY Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva: Returning to God and to Ourselves Dvar Torah Danya Allswang, Chicago, IL Chagim (Yamim Noraim)
Parshat Shavua (Nitzavim)
The Four Cups: Expressions of Gratitude Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Pesach)
Urchatz – Why Do We Wash Without a Bracha??? Dvar Torah Rachel Gindi and Amanda Povman Chagim (Pesach)
Who is the Real Hero? Dvar Torah Melissa Goldsmith, Emily Levine Chagim (Purim)
Chesed: The Message of Purim Dvar Torah Eliana Applebaum Chagim (Purim)
Chanukah and Thanksgiving: The Theme of Hakarat Hatov and Togetherness Dvar Torah Lindsay Frucher, Olivia Cumsky and Tamar Kuritzky Chagim (Chanuka)
Parshat Emor / Erev Lag BaOmer Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Lag Ba'Omer)
Achrei Mot-Kedoshim Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Chagim (Yom Hazikaron)
The Contemporary Relevance of Parshas Zachor Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Parshat Shavua (Tetzaveh)
Chagim (Purim)
Shabbat Chanukah Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Chagim (Chanuka)
Succot - The Message of the Midbar Dvar Torah Mrs. Dena Knoll Chagim (Sukkot)
A Mother's Laughter: The Theme of Long Awaited Children on Rosh HaShana Audio Shiur Mrs. Dena Knoll Chagim (Yamim Noraim)
Shavuot Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Shavu'ot)
The Message of Rosh Chodesh Dvar Torah Zoe Tanen Chagim (Other)
Parshat Parah Dvar Torah Ariel Norparvar Chagim (Special Shabbatot)
Team Malchut Dvar Torah Miriam Heyman Chagim (Purim)
Team Yofi Dvar Torah Esther Shmunis Chagim (Purim)
Team Simcha Dvar Torah Avital Mannis Chagim (Purim)
Teshuva: Rediscovering Who We Are Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Yamim Noraim)
Yosef’s Chanuka Story Dvar Torah Rabbi Nir Knoll Chagim (Chanuka)
Parshat Shavua (Miketz)
Pesach Message Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Pesach)
Shabbat HaChodesh Dvar Torah Mrs. Adi Bitter Chagim (Pesach)