Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
The Journey of Self Discovery Dvar Torah Shani Ort Parshat Shavua (Vayechi)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Libby Markovitch and Eliana Weinstock Parshat Shavua (Vayigash)
Chanuka Dvar Torah Shlomit Wachsberg Chagim (Chanuka)
Dreams Dvar Torah Shira Saada Parshat Shavua (Vayeshev)
Gratitude Dvar Torah Keren Shetrit Parshat Shavua (Toldot)
Actions: Is Newer Better? Dvar Torah Leah Sadesky Parshat Shavua (Toldot)
Stones vs Bricks Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Noach)
Power, Invention and Lasting Improvement Dvar Torah Abi Sauber Parshat Shavua (Noach)
The Secret to Truly Understanding Torah Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Nitzavim)
Nitzavim: The Privilege of Learning Torah Dvar Torah Susie Shenkin Parshat Shavua (Nitzavim)