Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Steps on a Journey Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Bo)
Decision Making Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Lech Lecha)
Lessons from Lot Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Vayeira)
Wisdom in the Heart Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Struggle and Growth Dvar Torah Mrs. Adina Mann Parshat Shavua (Vayishlach)