Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
"Do not interpretations belong to G-d?" Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Miketz)
"Leaving" for Others Dvar Torah Yael Sinai and Sydney Hecht Parshat Shavua (Emor)
"Lech Lecha": Then and Now Dvar Torah Carlie Frucher and Raquel Alpert Parshat Shavua (Lech Lecha)
"Mentsch tracht, Gott lacht" . Man plans, God laughs. Dvar Torah Rebecca Greenspan Parshat Shavua (Vayechi)
"The Chesed Test" Dvar Torah Parshat Shavua (Chayei Sarah)
A Hard Long Road Dvar Torah Paula Moskovitz Parshat Shavua (Vayetze)
A Meeting with G-d Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Vayetze)
A Mother's Laughter: The Theme of Long Awaited Children on Rosh HaShana Audio Shiur Mrs. Dena Knoll Chagim (Yamim Noraim)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Yasmine Sokol and Batsheva Ohayun Parshat Shavua (Vayeshev)
A Rabbi Shimon Bar Yochai Midrash Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Chagim (Lag Ba'Omer)