Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Nitzavim: The Privilege of Learning Torah Dvar Torah Susie Shenkin Parshat Shavua (Nitzavim)
Teshuva from WIthin Dvar Torah Aliya Shriki and Shayna Feldman Parshat Shavua (Nitzavim)
Being Present Dvar Torah Daniella Aharoni and Julia Blinder Parshat Shavua (Nitzavim)
Teshuva: Returning to God and to Ourselves Dvar Torah Danya Allswang, Chicago, IL Chagim (Yamim Noraim)
Parshat Shavua (Nitzavim)
The Secret to Truly Understanding Torah Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Nitzavim)
Standing Together Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Nitzavim)
Parshat Nitzavim Dvar Torah Rabbi Jason Rozen Parshat Shavua (Nitzavim)
The Accessibility of Torah - Parshat Nitzavim Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Nitzavim)
Choose Life Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Nitzavim)
The Relevance of our Torah Dvar Torah Mrs. Nili B'Simcha Parshat Shavua (Nitzavim)