Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Connecting Through The Light Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Tetzaveh)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Georgia Cohn Parshat Shavua (Tetzaveh)
Where is Moshe's Name? Dvar Torah Rabbi Noam Koenigsberg Parshat Shavua (Tetzaveh)
Appreciation of the Mundane Dvar Torah Lauren Levy Parshat Shavua (Tetzaveh)
The Contemporary Relevance of Parshas Zachor Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Parshat Shavua (Tetzaveh)
Chagim (Purim)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Mrs. Miri Kwalwasser Parshat Shavua (Tetzaveh)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Lauren Blachorsky Parshat Shavua (Tetzaveh)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)