Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
The Merging of the Individual and the Community Dvar Torah Shoshana Behar Parshat Shavua (Truma)
Gifts and Intentions Dvar Torah Rabbi Max Daniels Parshat Shavua (Truma)
Details Matter Dvar Torah Talia Silver and Dalia Schwartz Parshat Shavua (Truma)
Teruma Dvar Torah Lauren Schaum and Eliora Fleigelman  Parshat Shavua (Truma)
Building a Space for Ourselves Dvar Torah Amanda Kornblum and Flo Dweck Parshat Shavua (Truma)
Parshat Terumah Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Truma)
Terumah and Giving Dvar Torah Sandy Perl Parshat Shavua (Truma)
Life Lessons from the Mishkan Dvar Torah Kim Kugelman Parshat Shavua (Truma)
HaShem’s House Dvar Torah Zoey Glaubach and Ms. Dena Freundlich Parshat Shavua (Truma)
Teruma: A Worthy Sanctuary Dvar Torah Ariella Applebaum Parshat Shavua (Truma)
Parshat Teruma Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Truma)
Parshat Teruma Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Truma)
Parshat Teruma Dvar Torah Miriam Heyman Parshat Shavua (Truma)
Parshat Truma Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Truma)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Teruma Dvar Torah Sari Ambrose Parshat Shavua (Truma)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)