Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Breishit: Getting Focused Dvar Torah Orly Slomianski & Tehila Gopin Parshat Shavua (Breishit)
Does Man Have a Name? Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Breishit)
Go For It! Dvar Torah Rabbi Aaron Rosenberg Parshat Shavua (Breishit)
Parshat Breishit Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Breishit)
Parshat Breishit Dvar Torah Sara Mendlowitz and Jenna Reich Parshat Shavua (Breishit)
Self Reflection and Reaffirmation of our Mission Dvar Torah Mrs. Malka Hubscher Parshat Shavua (Breishit)
The 2 Adams: Striking the Perfect Balance Dvar Torah Tzippy Kaplan Parshat Shavua (Breishit)
Two is Better than One Dvar Torah Amber Hen Parshat Shavua (Breishit)