Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Parshat Vaera Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Terumah Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Truma)
Nashim Zidkaniyot Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Bo)
What's in a Name? Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vayeshev)
Standing Together Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Nitzavim)
Matan Torah A Double Message Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Ki Tisa Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Ki Tisa)
Parshat Shemot Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Shmot)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Emor / Erev Lag BaOmer Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Lag Ba'Omer)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Teruma Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Truma)