Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Seeing and Recognizing Dvar Torah Maddie Rosen Parshat Shavua (Miketz)
"Do not interpretations belong to G-d?" Dvar Torah Rabbi Daniel Goldstein Parshat Shavua (Miketz)
Staying Positive Dvar Torah Ariel Noorparvar Parshat Shavua (Miketz)
Yosef’s Chanuka Story Dvar Torah Rabbi Nir Knoll Chagim (Chanuka)
Parshat Shavua (Miketz)
Parshat Miketz Dvar Torah Ilana Ambrose Parshat Shavua (Miketz)