Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Dreams Dvar Torah Shira Saada Parshat Shavua (Vayeshev)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Yasmine Sokol and Batsheva Ohayun Parshat Shavua (Vayeshev)
Kiddush Hashem Dvar Torah Mrs. Sima (Cohen) Blaustein Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeshev: The Danger of Jealousy Dvar Torah Kayla Flaum Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Vayeshev)
Yosef: Reaching One's Potential Dvar Torah Shuli Ferber Parshat Shavua (Vayeshev)
Making the Best of Things Dvar Torah Sabrina Friedman Parshat Shavua (Vayeshev)
What's in a Name? Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vayeshev)
Reflections on Leadership Dvar Torah Abby Seidman (Hillside, NJ) Parshat Shavua (Vayeshev)
Yaakov's "Settling" Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Samantha Felder Parshat Shavua (Vayeshev)
Spiritual Harmony - A Return to Self Dvar Torah Rabbi Dovid Gottlieb Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Vayeshev)