Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
How to Adopt a Child Dvar Torah Naama Pando Parshat Shavua (Bamidbar)
The Individual and The Community Dvar Torah Emily Blumberg Parshat Shavua (Bamidbar)
Technology, Torah and Toil Dvar Torah Mrs. Naomi Schraeger Parshat Shavua (Bechukotai)
What is the Value? Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Behar)
Hidden Yet Appreciated Dvar Torah Jessica Schechter Parshat Shavua (Behar)
Inspiration and Avoda Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Pekudei)
Learning From Our Parents Dvar Torah Alyssa Fixler and Anna Wilkowski Parshat Shavua (Pekudei)
Contributions and Community Dvar Torah Zenna Brandt Rauff Parshat Shavua (Vayakhel)
Everything is From Above! Dvar Torah Rabbi Amos Azizoff Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Ki Tissah Dvar Torah Mikayla Moskowitz Parshat Shavua (Ki Tisa)